תנאים כללים

דרישות הרשות המקומית מעסקים – מועצה אזורית הערבה התיכונה

הבהרות משפטיות:
יובהר כי הדרישות הכלליות המופיעות בהמשך רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 20 פריטי עיסוק)  אך המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים, שיפורסמו.

 1. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין נוסף החל עליו ו/או שיחול עליו מעת לעת, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.
 2. בעל עסק בתחומי מועצה אזורית הערבה התיכונה, יעמוד בכל חוקי העזר של המועצה הרלבנטיים לפעילות עסקו.
 3. אין בציון חוקים, תקנות, הוראות וכדומה, של מועצה אזורית הערבה התיכונה , במסגרת הדרישות שלהלן, לפטור את בעל העסק מקיום כל דרישות חוק נוספות רלבנטיות החלות עליו, בכל האמור להפעלת פריט העיסוק הרלבנטי, כולל דרישות נותני האישור.
 4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק.
 5. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי התשע"ג - 2013 ), יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לכל אחד מאותם עיסוקים.
 7. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.


הגדרות לפרק תנאים כלליים:

 • שפכים סניטריים – שפכים שמקורם ממקלחות ומשירותים
 • שפכים תעשייתיים – שפכים הנוצרים במהלך פעילות העסק ואינם שפכים סניטריים
 • הרשות – מועצה אזורית הערבה התיכונה על כל מחלקותיה ובפרט המחלקה לאיכות הסביבה וכל גוף או אדם מטעמה
 • עסק קיים – מפעל או עסק שהוא בעל רישיון עסק/רישיון זמני/היתר זמני, נכון למועד פרסום מפרט זה
 • עסק חדש – מפעל או עסק שאין להם רישיון עסק/רישיון זמני/היתר זמני, נכון למועד פרסום מפרט זה
 • כללי תאגידים - כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"א – 2011

עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים:

 1. כל עסק, שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, המגיעים למערכת הביוב של המועצה,יפעל על פי כל דין וימלא אחר כל דרישות כללי תאגידי מים וביוב  (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011.
 2. במידה ויתוקנו תקנות חדשות בענין,ימלא העסק אחר הוראות התקנות החדשות. 
 3. כל עסק שמפעיל מתקן קדם לטיפול בשפכים, יתקין, בנקודה שלפני החיבור של המתקן למערכת השפכים של הרשות, שוחה לבצוע דיגומים של שפכיו.
 4. מבנה מסחרי חדש, שבתחומו פועלים מספר עסקים טעוני רישוי, יידרש לתכנן את העסקים השונים באופן שיאפשר דיגום מצינור השפכים של כל עסק בנפרד, לפני חיבורו לצינור שפכים משותף ו/או למערכת השפכים של המועצה. 


התנהלות כללית של עסקים:

בעל עסק, מהעסקים השייכים לפריטים: דשנים, חומרי גלם לבניה, חומרי חיטוי ניקוי, עיבוד חומרי גלם, מתכת, גרוטאות מתכת ( 10.6 , 10.7 , 10.8 , 10.9 ו- 10.14) בצו רישוי עסקים (עסקים  טעוני רישוי ), התשע"ג 2013 , יתחיל בפעילות תכנון הקמה השכרה או הפעלה של העסק, רק לאחר מילוי והגשה של הטופס "מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון"


תברואה

הגדרות בפרק זה:

 • פסולת מעורבת -פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, אשר אינה מכילה פסולת מחזור ופסולת מסוכנת.
 • פסולת תעשייתית - פסולת מוצקה הנוצרת במפעלי תעשיה ואינה מכילה מרכיבים אורגנים, פסולת מחזור ופסולת מסוכנת
 • פסולת מחזור - פסולת שמרכיביה ניתנים למחזור במתקנים מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה
 • פסולת מסוכנת - כהגדרתה בחוקים ותקנות של המשרד להגנת הסביבה כפי שקיימים או יעודכנו מעת לעת ,שינוי עתידי בפינוי מערך הפסולת והפרדתה ל- 2 זרמים (יבש ורטוב) יחייב התייחסות מחודשת לסעיף פסולת מעורבת.
 1. הרשות מפנה מעסקים פסולת בלבד.
 2. פסולת תעשייתית של העסק תפונה ע"י ועל חשבון בעל העסק.
 3. בעל עסק בתחומי המועצה ירכוש ויציב בשטח העסק, כלים לאצירת פסולת מעורבת  בצורה, בגודל ובכמות שאושרו על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.
 4. בעל עסק שכתוצאה מפעילותו נוצרת פסולת אריזות קרטון, יתקין מיתקן או מכולת דחס לדחיסת קרטונים .גודל המתקן או המכולה יקבעו על ידי הרשות. הקרטונים יקשרו בחבילות מהודקות עד לפינוי, והפינוי יבוצע ע"י קבלן מורשה ועל חשבון בעל העסק. 
 5. בעל עסק יאסוף את הפסולת המעורבת בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת פסולת, ויציבם במקום שנקבע על ידי הרשות לשם פינויים, וזאת מבלי לגרום לכלוך, מטרד או מפגע אחר. המכלים יוצבו בשטח העסק בלבד ואין להציבם בשום מקרה במרחב הציבורי. 
 6. בעל עסק שכתוצאה מפעילותו נוצרת פסולת יבשה הניתנת למחזור, יתקין מתקן לאיסוף הפסולת הניתנת למחזור. בעל העסק יפנה את הפסולת ע"י קבלן מורשה ועל חשבון בעל העסק, או באמצעות פתרונות פינוי פסולת המחזור הנמצאים ברשות באופן שימנע פזור הפסולת או תשטיפיה.
 7. בסמכות הרשות לשנות את סוגי כלי האצירה ואת כמותם, וזאת בהתאם למדיניות הרשות ואו כל דין.
 8. בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, שישמרו בתוך מקרר עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה בסמוך למועד הפינוי. 
 9. בעל העסק יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה, יסיר מידית כל כתם, צבע, שמן או זפת, הנמצא על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין של עסקו לרבות החזית.
 10. בעל העסק יאסוף את האשפה האמורה בסעיף 8 שלעיל ויכניסה למיכל לצבירת פסולת המוזכרים בסעיף 5 שלעיל.
 11. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להציב כלי אצירה במרחב הציבורי בהתאם לשיקול דעתה ולחייב את בעל העסק לפנות את הפסולת שנוצרת בעסקו לכלי אצירה אלו.
 12. עסק שבו נוצרת פסולת למחזור, כגון קרטון, נייר, מכלי משקה, זכוכית, אריזות למיניהן (כגון קופסאות שימורים, אריזות פלסטיק, קופסאות קרטון למשקאות וכדומה), פסולת אלקטרונית וכדומה, יתבקש לרכוש כלי או מתקני אצירה המתאימים לסוג הפסולת למחזור הנוצר, על פי הנחיות הרשות.
  1. בעל העסק יתקשר עם קבלנים מאושרים לצורך פינוי וטיפול בפסולת המיועדת למחזור ויציג לרשות את חוזה ההתקשרות עם כל קבלן.
  2. הצבת כלי או מתקני האצירה תהיה בשטח העסק בלבד ועל חשבון בעל העסק ואחזקתם תהיה ע"י בעלי העסק או עובדיו. 
  3. הפסולת למחזור תיאסף ותאוחסן בשטח העסק עד לפינוייה למרכז מתקני האצירה המיועד בשטח הרשות.
  4. בעל העסק ידווח לרשות פעם בשנה, במהלך חודש ינואר של כל שנה, על כמויות, סוגי ויעדי הפסולת למחזור, שפונתה מהעסק בשנה הקודמת, בליווי כל האסמכתאות המתאימות.
 13. פסולת בניין הנוצרת בעסק, תפונה לאתרי מחזור מורשים כדין ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד.
 14. בעל העסק ימציא תוך 30 יום, מיום סיום העבודות, אישורי קליטה על כמות ויעד כל פינוי של פסולת בנין שפונתה מהעסק.


רוכלות

 1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה והן במושבים לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.
 2. רישיון עסק לרוכלות יינתן אך ורק לגבי מיקום ספציפי ולא לכלל שטח המועצה.
 3. הרשות לא תאשר רישיון עסק לרוכלות ,בשטח נחלה חקלאית או מגרש שייעודו מגורים.
 4. רישיון עסק בתוך שטח הקו הכחול של הישוב ,יינתן אך ורק לאחר קבלת אישור הישוב בכתב, הן לסוג העסק והן למיקומו המדויק(בצירוף תרשים המגרש).רישיון עסק מחוץ לקו הכחול של הישוב יינתן עפ"י שיקול דעת הרשות.
 5. רשות הרישוי, עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 , תהיה רשאית לאשר רישיונות רוכלות תוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
  1. על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.   
  2. מבקש הרישיון הינו תושב המועצה
  3. לא יינתן רישיון עסק לרוכלות במרכזי הישובים או בסמוך לעסקים קיימים.
  4. הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1969 , ואינו ניתן להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון. 

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!