טפסים

שונות 

 1. טופס השגה על מדידת נכס
  מיועד להגשת ערעור מצד מחזיק הנכס על גודל המבנה/הקרקע בגינם הוא מחויב.
  על מגיש ההשגה למלא הטופס ולצרף מסמכים להוכחת טענתו. במידה ויתברר כי ההשגה אינה מוצדקת יחויב המערער בעלות של 250 ₪ בגין שכרו של המודד.
   
 2. טופס חילופי מחזיק בנכס
  מיועד להודעה למועצה על שינוי במחזיק הנכס על מנת שהמועצה תחייב את המחזיק החדש. על מגיש ההודעה למלא הטופס וכן להחתים את המחזיק הנכנס (החדש) כי הוא מאשר לחייב אותו בתשלום הארנונה.
   
 3. הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
  באמצעות טופס זה ניתן לשלם את חיובי הארנונה השוטפים ישירות דרך הבנק.
  תשלום באמצעות הוראת קבע מקנה הנחה של 2% מחיוב הארנונה השוטף.
  בכדי לשלם חשבון הארנונה באמצעות הוראת קבע, יש לחתום  על הטופס וכן לדאוג כי הבנק בו מתנהל חשבונך יחתום על האישור המצורף לטופס.
   

הנחות

 1.  הנחה על פי חוק "אזרחים ותיקים"
  מיועד להגשת בקשה להנחה על פי חוק אזרחים ותיקים. ההנחה תוענק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע במשק. לטופס הבקשה יש לצרף צילום ת"ז וכן תצהיר מאושר ע"י עו"ד או אישור רו"ח בדבר גובה ההכנסות. את הבקשה יש לחדש מידי שנה.
 2. הנחת "הורה יחיד"
  מיועד להגשת בקשה על פי חוק משפחות חד הוריות.
  ע"מ לקבל את ההנחה יש למלא את הטופס, לצרף צילום ת"ז + ספח. 
  להגיש את הבקשה במשרד הגביה במועצה.
 3. בקשה להנחה למחזיק מבנה ריק
  מחזיק בבית מגורים (בלבד) רשאי להגיש בקשה להנחה מארנונה בגין אותו מבנה בנסיבות בהן אותו מבנה עומד ריק וללא שימוש (כגון במקרה של שיפוץ). 
  לא ניתן לבקש הנחה במקרה בו רק חלק מהנכס אינו בשימוש.  
  ההנחה בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, והיא ניתנת באופן חד פעמי לנכס. 
  לשם מימוש ההנחה יש לפנות באמצעות הטופס המצורף, להחתים את מרכז המשק / נציג הישוב ולהגישו במחלקת הגבייה במועצה.
 4. בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
  ועדת ההנחות של המועצה מתכנסת אחת לשנה, ע"מ להחליט בבקשות להנחה בארנונה עקב מצב סוציואקונומי ("נזקק").
  על המבקש להגיש את הטופס המצ"ב וכן לצרף 3 תלושי שכר, תדפיסי בנק של 3 החודשים האחרונים ואישורים מביטוח לאומי או מסמכים אחרים המבססים את הבקשה.

טפסים לקבלת אישור תושב (עבור מס הכנסה*):

 1. בקשה לאישור תושב 
  לצורך מימוש הטבת המס המגיעה לתושבי הערבה יש להפיק אישור תושבות במזכירות המועצה. 
  יש למלא את הטופס  ולהגיש אותו בצירוף צילום תעודת זהות (כולל הספח) ולשלוח לפקס: 08-6581487 או
  למייל gvia@arava.co.il . השרות ניתן בעלות של 20 ש"ח.
  למידע נוסף ניתן לפנות לחגית בטלפון: 08-6592213.
  מי שאין לו חשבון ארנונה/מים המתנהל במועצה, יצרף אישור ממזכירות הישוב על כך שהוא מתגורר בפועל בישוב ובאיזה נכס הוא גר.
 2. אישור תושבות
  יש למלא רק את החלק שבמסגרת התחתונה (הצהרת המבקש) לחתום ולצרף לטופס הנ"ל (טופס מס' 1) לשם קבלת אישור תושב. 

  *ההטבה במס הכנסה ניתנת רק החל משנת המגורים השנייה בערבה. 

 


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!