פרטי רישוי - קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק
טעון הרישוי

דרישות פרטניות

1.1

בית מרקחת 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי חוק.  יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.

1.2 א

תמרוקים - ייצורם

 

1.2 ב

תמרוקים -
אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -
ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

שפך תכשירים ותכשירים  שפג תוקפם יפונו לאתר מאושר על פי חוק. אישורי קליטה באתר ישמרו למשך 3 שנים ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה.

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי -מכירתם או חלוקתם

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

1.4 ב

מספרה

 

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

1.5 א

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה על פי דרישה.

במעבדה יהיה נוהל חירום וציוד מיגון לאנשי המעבדה שאמורים לטפל באירוע חומרים מסוכנים – באם יתרחש.

1.5 ב

מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה על פי דרישה.

במעבדה יהיה נוהל חירום וציוד מיגון לאנשי המעבדה שאמורים לטפל באירוע חומרים מסוכנים – באם יתרחש.

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה על פי דרישה.

במעבדה יהיה נוהל חירום וציוד מיגון לאנשי המעבדה שאמורים לטפל באירוע חומרים מסוכנים – באם יתרחש.

1.7

מעבדת שיניים

כל פסולת חומרים מסוכנים  לרבות פסולת המכילה כספית תפונה על פי כל דין.  בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה על פי דרישה.

1.8

חדר מתים למעט בבית-חולים

 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה