פרטי רישוי - קבוצה 4: מזון

קבוצה 4: מזון

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

4.1 א

ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

4.1 ג

מדגרה

במידה ויש שימוש בפורמלין הוא יבוצע בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה המפורטות במסמך " תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין".

לפני תחילת היישום  תעשה בדיקת אטימות כמפורט במסמך " תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין".

 

4.1 ד

ביצים  - הובלתן לתחנת מיון

 

4.2 א

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8
 

מניעת זיהום אוויר וריחות
בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון,  למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "מסעדות ובתי אוכל דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" .
מפרידי שומן

בעל עסק, המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  כנוסחם באותה עת,  יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב.  מפריד השומן  יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב  ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014

תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש 
בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה,  ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 

4.2 ב

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

.

מניעת זיהום אוויר וריחות
בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון,  למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "מסעדות ובתי אוכל דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" .
מפרידי שומן

בעל עסק, המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת,  יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב .  מפריד השומן  יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביובת ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב , כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014

תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש 
בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה,  ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
במידה ובעסק יש טיפול והגשה של בשר-
בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות בעסקים"

4.2 ג

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

מניעת זיהום אוויר וריחות
בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון,  למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "מסעדות ובתי אוכל דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" .
מפרידי שומן

בעל עסק, המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב , בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

כנוסחם באותה עת,  יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב .  מפריד השומן  יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב  כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014

תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש 
בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה,  ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בכל הנוגע לשימוש בבשר.
 

4.3 א

בית קירור –

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 

4.3 ב

בית קירור -

למזון אחר ומרכיביו

 

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

 

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם - טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 

4.5 ב

הובלת חלב גולמי
 

 

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –אחסונו

  1.  

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

הובלתו, הפצתו או חלוקתו
 

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

מניעת זיהום אוויר וריחות
בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון,  למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "מסעדות ובתי אוכל דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" .
מפרידי שומן

בעל עסק, המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

כנוסחם באותה עת,  יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב.  מפריד השומן  יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014

תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש 
בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה,  ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בכל הנוגע לשימוש בבשר.

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם –

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

 

4.7 א

קיוסק

 

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

 

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים" .

בעל עסק ינהל קלסר רישום השמדות ויציגו לביקורת על פי דרישת הווטרינרית  הרשותית.
בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת יאסוף פסולת של חלקי בשר או דגים, בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בעסק עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה הייעודי בסמוך למועד הפינוי .

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

במידה והדבר רלבנטי, בעל העסק יקיים את הדרישות הבאות:
מניעת זיהום אוויר וריחות

בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון,  למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "מסעדות ובתי אוכל דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" .
מפרידי שומן

בעל עסק, המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

 כנוסחם באותה עת,  יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב.  מפריד השומן  יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014

תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש 
בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה,  ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בכל הנוגע לשימוש בבשר.
בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים" .

4.8

משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה