תנאי שימוש באתר הערבה

כללי

המועצה האזורית הערבה התיכונה (להלן - המועצה) והחברה לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ (להלן - החברה) מציעות לשימוש את המידע באתר המידע ברשת האינטרנט (להלן - האתר) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בתוכנו של האתר שייכות למועצה ו/או לחברה. זכויות יוצרים אלה חלות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה המצויים באתר (להלן - המידע), אלא אם כן נקבע באתר באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחלק כלשהו מהמידע שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע, בהתאם לייעודו של האתר ועל פי כל דין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך המידע, תוך הפנייה למקור הציטוט.
אסור למשתמש לסלף את המידע, לפגום בו, לבצע בו שינוי כלשהו או לבצע בו פעולה כלשהי שיש בה משום הפחתת ערך המידע או העלולה לפגוע בשמן של המועצה או החברה.

אחריות

האתר והמידע מוצעים לציבור "כמות שהם" .("As is")
המועצה והחברה לא יישאו באחריות להתאמת האתר או המידע לצורכי המשתמש, או לטעויות, שגיאות או תקלות באתר או במידע. המועצה והחברה לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי כלשהו. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר ובמידע.
המועצה והחברה לא יישאו באחריות לנזק כלשהו שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר או במידע, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש  באתר.

קישורים

האתר מכיל קישורים (Links) לאתרים אחרים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יחולו לענין השימוש בקישורים אלה התנאים שיפורטו להלן.
הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
אם לא צוין אחרת במפורש, אין בין המועצה והחברה לבין בעלי אתרים חיצוניים שאינם שייכים לה (להלן - אתרים חיצוניים) יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לה כל שליטה או זכות באתרים חיצוניים ובמידע המצוי בהם. המועצה והחברה לא יישאו באחריות כלשהי לקישורים לאתרים חיצוניים, לרבות לתוכנם של אתרים אלה. אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור או המלצה לאותם אתרים, למידע המצוי בהם או למפעילים של אותם אתרים
מובהר, כי בעת יצירת הקישורים נמצא שהמידע המצוי באתרים החיצוניים מתאים, לכאורה, לאתר ולמטרתו, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן יחולו שינויים באתר החיצוני.

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה