הרפורמה ברישוי עסקים

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

הרפורמה נכנסה לתוקף החל מה- 05.11.2013 ומינואר 2019 נכנס לתוקף בהדרגתיות תיקון 34 לחוק  רישוי עסקים. עד כה פורסמו ע"י משרד הפנים מפרטים אחידים ל-20 פריטים:

מעת לעת יפורסמו מפרטים נוספים ויש להתעדכן באתר משרד הפנים.

המפרטים שפורסמו:

1.1 בית מרקחת.

   מעבדת שיניים.1.7

2.1ה גז תיקון מכלים.

2.2א דלק לסוגיו-תחנת דלק ותדלוק.

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה.3.1

3.4ג חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי-מכירתם.

3.6ב עיבוד פסדים.

4.2א בית קפה,מסעדה לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום.

 

4.7א קיוסק.

4.8 משקאות משכרים –פאב, בר,מסעדה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לשם צריכה במקום.

5.1ב אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים-איסופה והובלתה.

5.3ג שפכים וקולחים –הובלתם במכליות.

6.9ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו.

6.9ג רוכלות אחרת.

7.5 מכון כושר ששטחו גדול מ- 800מ"ר.

8.4ב הסעת נוסעים –תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית.

8.9א מוסך-מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז ).

8.9ד מוסך, תיקון תקרים.

9.1ב מטווח ירי.

10.8ב חומרי חיטוי או ניקוי-שלא לצורך מכירתם במקום.


עיקרי הרפורמה:

  • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.
  • העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.
  • תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
  • אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
  • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  • הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
  • אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

 
מטרות המפרט האחיד הן לאפשר, לבעלי עסקים קיימים ולמעוניינים בהקמת עסק חדש, לדעת מראש מה נדרש מהם ולהיערך בהתאם.
 

  • הרפורמה מאפשרת לבעלי עסקים, בעלי פוטנציאל סיכון נמוך, הליך רישוי מזורז שאורכו המלא יהיה עד 28 ימים, כמו כן הרפורמה מאפשרת הגשת השגות בהתאם לקבוע בחוק.

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!