מפרט המועצה

המפרט האחיד הרשותי של מועצה אזורית הערבה התיכונה 

חזרה לרישוי עסקים - ראשי >>

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה אזורית הערבה התיכונה (להלן "מועצה אזורית הערבה התיכונה") את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "בעל העסק"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים")
ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013) (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר לבעל עסק בתחומי המועצה, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של בעל העסק לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

הנחיות כלליות לבעל העסק:

על כל בעל עסק לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר, כתנאי לקבלת רישיון העסק:

 1. מילוי כל הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים – המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי אש), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור"). והכל כמפורט באתר ממשל זמין.
 2. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון - לרבות חוקי העזר של המועצה, כפי שמפורט בהמשך.
 3. מילוי כל דרישות מועצה אזורית ערבה תיכונה, באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד של המועצה אזורית הערבה התיכונה המורכב משני חלקים "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים" – כפי שיפורטו בהמשך: 

דרישות כלליות מעסקים (להלן: "הדרישות הכלליות"):

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  "דרישות פרטניות מעסקים").

1. כללי

 1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף למפורט במסמך זה כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה אזורית הערבה התיכונה, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 3. מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה אזורית הערבה התיכונה,  מקיום חוקי העזר של המועצה הרלוונטים לעסקו (פירוט בהמשך).
 4. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לנקיטת אמצעים משפטיים ולעונשים הקבועים בחוק.
 5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
 6. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
 7. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
 8. למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.

2נגישות

 1. בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור ואת האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).
 2. בעל עסק יעביר למחלקת רישוי עסקים במועצה "טופס חוות דעת מורשה נגישות" (לעשות קישור לטופס) בדבר הצורך בבצוע התאמות נגישות בעסק.
 3. במידה ונמצא בחוות הדעת כי יש צורך בבצוע התאמות כאמור בחוק, יבצע בעל העסק את ההתאמות האמורות.

3. פסולת

 1. בעל בית עסק, כהגדרתו בחוק העזר להערבה התיכונה (פינוי פסולת), התשע"א – 2011>> יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, בצורה מסודרת בתוך כלי אצירת פסולת, כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, ויציבם אך ורק בתחומי העסק (ובשום פנים ואופן לא במרחב הציבורי), מבלי לגרום לכלוך, ריח ו/או מטרד ו/או כל מפגע אחר.
 2. נפח כלי אצירת הפסולת בעסק יקבע על ידי המועצה, בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.
 3. בעל העסק יעביר כל סוג פסולת שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו,  כאמור בסעיף 1 כאן, לכלים לאצירת פסולת כאמור וכמפורט בחוק העזר להערבה התיכונה (פינוי פסולת), התשע"א – 2011.
 4. פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי בעל העסק לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
 5. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים, כשהם משוטחים וישליכם למיכל איסוף קרטונים ייעודי.
 6. זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי המועצה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו,  ברכישת והפעלת מתקן לטיפול בפסולת (לרבות דחסן/מכבש קרטון) שיוצב אך ורק בתוך גבולות העסק ופינוי עצמי של הקרטונים לקבלן מאושר על פי דין.
 7. בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בתוך מקרר עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה הייעודי בסמוך למועד הפינוי .
 8. עם פרסום חוק עזר ייעודי לנושא לפיה בעל העסק יידרש בהפרדה וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו לרבות "פסולת בסיסית" ו"פסולת עודפת", יקיים בעל העסק את הוראות חוק עזר זה. בעל העסק יהיה מחויב להתאים עצמו על פי כל עדכון של חוק העזר הרשותי, בנושא טיפול בפסולת.

4. שפכים

שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב של המועצה רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

4.1 מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח) 

 1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת ''תקנות  בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ''ב - 1992,  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מרשת המים העירונית", כאמור בתקנות.
  בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (באחריות ועל חשבון של בעל העסק) .
 2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים במועצה ובמקביל יישמרו בחזקת בעל העסק ל-3 שנים לפחות.
 3. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.

4.2. דיגום שפכים

 1. בעל העסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ייתכן וייכנס לתוכנית ניטור למפעלים של המועצה.
 2. בעל עסק, כמפורט בסעיף קודם - 4.1-1, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו למערכת הביוב של המועצה, או במקום אחר, כפי שתורה לו המועצה.
 3. בעל העסק יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.
 4. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב של המועצה, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, באחריותו המלאה של בעל העסק לדווח על כך באופן מידי למועצה ולפעול בהתאם להנחיות המועצה ו/או המשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.

5. מניעת רעש וריח

 1. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסנים וכדומה יותקנו באופן שיאפשר לבעל העסק לקיים את כל האמור בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן- 1990, והסעיפים הרלבנטיים בחוק העזר להערבה התיכונה (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ב – 1982>> 
 2. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו .
 3. במידה ונמצא שהפעלת העסק גורמת ליצירת רעש בלתי סביר תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם לדין. לאחר שינקוט אמצעים או יתקין מתקנים, בעל העסק יעביר למועצה חוות דעת אקוסטית, שתוכן על ידי יועץ אקוסטי, שתוכיח שהעסק אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר .
 4. בעל העסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו  נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
 5. בעל העסק שנמצא כי הוא גורם ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, יידרש,  בהתאם לקביעת המועצה, בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק.
 6. במקרים מסוימים, בהסתמך על מהות העסק, גודלו ו/או פוטנציאל זיהום הסביבה שלו, יידרש בעל עסק למלא ולהגיש למחלקה לרישוי עסקים טופס "מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני".

6. דרישות המחלקה הווטרינרית מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר
הגדרות לפרק זה: 
בשר : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו . רכישה ומשלוח הבשר יעמדו  בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015.
 2. אין להכניס לעסק בשר שלא נשמר בקירור, בטמפרטורות הנדרשות בחוק לסוג הבשר המדובר, לכל אורך דרכו - מהיציאה מהמפעל המייצר, לכל אורך זמן ההובלה ועד הכניסה לעסק ואחסונו במקרר המתאים.
 3. אין להכניס לעסק  בשר שאין לו תעודה משלוח  שהוצאה ונחתמה על ידי הרופא הווטרינרי של המפעל ממנו נרכש הבשר.
 4. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.
 5. בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שיש בהם תאורה תקינה בכל עת ושנפח קיבולם מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
 6. בעל העסק יכייל את טמפרטורת המקררים לפחות פעמיים בשנה, ישמור את תעודות הכיול למשך שנתיים ויציגן לביקורת המועצה על פי דרישה.
 7. בעל העסק ישמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ויציגן לביקורת על פי דרישה.
 8. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג או שנפגמו ועשויים להוות סכנה לבריאות הציבור.
 9. כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו באריזתם המקורית, עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם ועל תנאי אחזקתם.
 10. מוצרי מזון קפואים מן החי יסומנו בתאריך ושעת הוצאתם להפשרה. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.
 11. בעל העסק ירחיק מזיקים (בעלי כנף מכרסמים וחרקים) ממקומות בהם מאחסנים, מעבדים ומגישים בשר.

7. שונות

 1. שילוט יותקן בהתאם לאמור בחוק העזר להערבה התיכונה (מודעות ושלטים)-התשמ"ב, 1982>> על כל עדכוניו וכן בהתאם לאמור במסמך מדיניות או כל הוראה עירונית אחרת בנושא שילוט, לכשיפורסמו.
 2. בכל עסק בו מחזיקים מגדלים מוכרים בעלי חיים, בעל העסק ישמור ויטפל בבעלי החיים על פי האמור בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994. וכן בכל האמור בחוק העזר העירוני להערבה התיכונה (החזקת בעלי חיים) התשמ"ב-1982>> 

8. רוכלות

רוכלות תתקיים בהתאם למסמך עקרונות ותנאים להגשת בקשה לרוכלות>>

8.1 כללי

 1. מדיניות המועצה הינה בהתאם להוראות סעיף 2א' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
 2. רוכלות משמעותה: עיסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע על פי סעיף 2א' לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.
 3. השיקולים בבחינת בקשה לרישיון רוכלות יהיו : שירות לתושבים ,שמירת איכות הסביבה ; בריאות הציבור ; מניעת מטרדים, מפגעים, רעש ולכלוך ; מניעת סכנות בטיחותיות ; שמירה על שטחים ציבוריים ומתקנים / מבנים ציבוריים ; שמירה על תחרות הוגנת עם עסקים הפועלים במבני קבע ; שמירה על תחרות הוגנת עם רוכלות מאושרת קודמת, היות המבקש תושב אחד מיישובי הערבה התיכונה.
 4. המועצה ו/או רשות הרישוי יהיו רשאיות בכל עת לשנות את המדיניות בנושא רוכלות.
 5. יישום המדיניות בנושא רוכלות כפוף לכל דין.

8.2 מדיניות המועצה

 1. רישיון עסק לרוכלות יינתן אך ורק לגבי מיקום ספציפי ,ניתן לאשר מספר מיקומים ספציפיים שיצוינו בבקשה ולא לכלל שטח המועצה.
 2. בהתאם ובכפוף ולהוראות הדין, ולתנאים ולהוראות שיפורטו בהמשך, המועצה תאפשר קיום רוכלות במקומות הבאים: מרכזים מסחריים בהתאם להחלטת היישוב או בעל הזכות במרכז המסחרי או חברת ניהול. בשטחי הציבור ביישובי המועצה, בכפוף לקבלת אישור מראש של הוועד המקומי והאגודה של היישוב, למיקומם של דוכנים.

8.3 איסורים ומגבלות

לא יאושר עיסוק ברוכלות ולא יינתן רישיון עסק לרוכלות במקומות ו/או במקרים הבאים:

 1. קיום רוכלות במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב. כגון – בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים, שולי כבישים, במקומות צרים וכיו"ב.
 2. ברוכלות שמתבצעות במסגרתה פעולות של בישול ו/או הכנת מזון, בכל אופן שהוא לרבות טיגון, אפייה, חימום וכיו"ב וכן רוכלות שבמסגרתה נמכרים דברי מאכל מוכנים מטוגנים ו/או מחוממים, כגון כריכים מאפים, תבשילים וכו' -  יש צורך באישור תברואן הרשות.
 3. לא יינתן רישיון לרוכלות בשטח המיועד לשימוש פרטי שאינו למטרות עסקיות כגון בשטחי/מגרשי מגורים.

8.4 רוכלות באירועים חד-פעמיים

בנוסף לאמור לעיל, רישיון עסק יוכל להינתן גם לרוכלות זמנית במסגרת אירועים ציבוריים ו/או ירידים בכפוף להגשת בקשה ובחינות מתאימות ונדרשות, לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי.

 8.5 הוראות כלליות

 1. על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות, להגיש בקשה לרישיון עסק, בהתאם להוראות הדין.
 2. על בקשה לרישיון עסק לרוכלות תחולנה כל הוראות הדין הרלבנטיות לרבות חוקי העזר של המועצה, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
 3. רשות הרישוי רשאית לדרוש ממבקש רישיון עסק לרוכלות, קבלת מסמכים ו/או אישורים כולל אישורים או התייחסות של צדדים שלישיים ו/או הבהרות / הסברים בהתאם לשיקול דעתה.
 4. רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לצדדים שלישיים לקבל התייחסותם ו/או אישורם לבקשה לרישיון העסק.

8.6 תקופת הרישיון

 1. ככל שיוחלט על מתן רישיון עסק לרוכלות, הוא יוגבל לתקופה שתירשם ולכל היותר עד 24 חודשים מיום הנפקת רישיון העסק.
 2. יובהר לכל מגיש בקשה ולכל מי שיקבל רישיון, כי אין ולא תהיה קיימת חובה או התחייבות כלשהיא ליתן רישיון עסק לתקופה נוספת כלשהיא.
 3. כל בקשה לחידוש רישיון עסק לתקופה נוספת תיבחן באופן פרטני לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי. רשות הרישוי תהיה רשאית לבחון כל בקשה לתקופה נוספת בלא להתייחס לכך שניתן רישיון עסק בתקופה קודמת.

8.7 ביטול רישיון העסק

בכל מקרה של הפרת תנאי רישיון העסק לרוכלות  רשות הרישוי תהיה רשאית לבטל את רישיון העסק לאלתר.

דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות"):

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות מועצה אזורית הערבה התיכונה, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בטבלת  הדרישות הפרטניות – שבהמשך.
לנוחות המשתמש, להלן פירוט של אזורי המועצה השונים והתב"עות החלות באזורים אלה נכון לחודש נובמבר 2020.

מובהר כי רשימת התב"עות שלהלן מפורטת לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

שימושים ומאפיינים באזורים שונים בשטח שיפוט המועצה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)>>

כדי להגיע אל התב"עות האמורות ניתן להיעזר במסמך "איך להוציא  דף מידע תכנוני"  המופיע באתר האינטרנט של המועצה או לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובניה הערבה התיכונה 

טבלת אנשי קשר - ועדת בנין עיר
שם תפקיד טלפון נייד וואטסאפ מייל
רפי בן-דוד מהנדס המועצה 08-6592216 052-6085077 [email protected]
אבלין ביטון מנהלת הועדה לבניין עיר 08-6592216 052-4022602⁩ [email protected]
מיכל עמירן מידענית 077-6449409 [email protected]
נועה אזולאי בן גיגי בודקת היתרים 077-6449430 [email protected]
מיכל מור בן-יצחק בודקת היתרים 077-6449409 [email protected]
חגי אבוטבול מפקח ועדה המקומית / פקח מועצה / רכז נגישות 050-4558945 [email protected]


בעל עסק / יזם, לתשומת ליבך :

 • הינך נדרש לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.
 • יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות פרטניות" שבהמשך מסמך זה, חובה על בעל העסק לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
 • במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה אזורית הערבה התיכונה, הינך נדרש להיכנס  לאתר ממשל זמין – משרד הפנים  ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק  האם פורסם כבר מפרט אחיד לפריט הרלבנטי אליך. באתר  יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים.


פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות: 

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה>>

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה>>

קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים>>

קבוצה 4 – מזון>>

קבוצה 5 – מים ופסולת>>

קבוצה 6 – מסחר ושונות>>

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט>>

קבוצה 8 – רכב ותעבורה>>

קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת>>

קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים>>


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 20/12/2020

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה