גזבר המועצה

מזכיר - גזבר - מנכ''לית המועצה 

הגזברות אחראית על הכנת תקציב המועצה ואישורו, על יישום התקציב דרך הביצוע הכספי של מחלקות המועצה ועל ניהול כספי המועצה- תקבולים ותשלומים. התקציב הוא המסגרת הכלכלית לפעילותה של המועצה ובאמצעותו מביאה המועצה לידי ביטוי את מטרות האזור ויעדיו. עיקר ההוצאות מופנות למתן שירותים לתושבי האזור כגון חינוך, תברואה, בריאות, מרכז טיפולי ועוד. 
גזבר המועצה נושא באחד התפקידים הסטטוטוריים במועצה ובאחריות כוללת בנושאים הבאים:

  1. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של המועצה.
  2. הגזבר נדרש לאשר כל התחייבות כספית מטעם המועצה.
  3. כל פקודת תשלום, שובר תשלום או המחאה לחובת המועצה יחתמו ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה.
  4. גזבר המועצה אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה, בהתאם לחוקים השונים ובהתאם לכללי ניהול חשבונות מוניציפליים שקבע משרד הפנים וכן להכנתם של הדו"חות על פי מתכונת שקבע משרד הפנים. 

תחומי פעילות הגזבר:

בנוסף לסמכויותיו פועל הגזבר, על פי חוק, בתחומים הבאים:

  1. הגזבר הוא הסמכות המקצועית בנושאי כספים ובגיבוש מדיניות הכספים.
  2. הגזבר משמש כיועץ לראש המועצה בגיבוש המדיניות הפיננסית של המועצה, וכן בקשר למערך גביית המיסים וגיוס הכספים ממקורות שונים, הכנת תקציב המועצה (שעל פי החוק ראש המועצה הוא המחויב בו) והשקעות כספיות.
  3. לגזבר אחריות לארגון והפעלת נושאי השומה, מחלקת הגבייה, תקציבים, הנהלת חשבונות, נכסים, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש.
  4. עיקר תפקידו של הגזבר מתבטא באבטחת המשאבים הכספיים לפעילותה של המועצה וניהולם הנכון תוך שמירה על האיזון בין ההכנסות לבין ההוצאות. כל זאת על מנת להבטיח למועצה בסיס כספי וכלכלי איתן ותזרים מזומנים נאות.
  5. גזבר המועצה מכהן גם כגזבר המתנ"ס ובתי הספר. 

צור קשררויטל טריפלר

רויטל טריפלר, מנכ''לית המועצה

טלפון: 08-6592210 שלוחה 210
נייד: 054-5564461
דוא"ל: revital@arava.co.il 


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!