הנחות

על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), רשאית המועצה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על פי קריטריונים המופיעים בצו ההנחות. 
צו ההנחות מאושר מידי שנה ע"י מליאת המועצה.

הזכאים העונים על הקריטריונים הקבועים בחוק, יגישו המסמכים הנדרשים ויקבלו הנחה בהתאם לזכאותם:


טפסי בקשה ל"מבקש נזקק" בצירוף מסמכים רלוונטים יוחתמו ע"י המגיש וישלחו למחלקת הרווחה ויובאו ולהחלטת ועדת ההנחות המתכנסת בתחילת השנה.

נישום המבקש לקבל הנחה מארנונה ימלא את הטפסים הדרושים ויצרף מסמכים כנדרש.

 

ביטול הנחה:

זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

לא תינתן הנחה, לפי תקנות אלה, אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש או לפי סדר תשלומים אחר, להנחת דעתה של המועצה.

 

מניעת כפל הנחות:

  • במידה וקיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן. לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
  • זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר- תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה