מבקר המועצה

גופי הביקורת בשלטון המקומי:

  • מבקר הרשות
  • ועדת הביקורת של הרשות המקומית
  • ביקורת חיצונית משרד הפנים
  • משרד מבקר המדינה

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק המבקר הפנימי:
הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח חוק ומהווה נדבך ועזר חשוב במערכת השלטון המקומי.
תפקידו של מבקר המועצה הוגדרו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התש"ח 1958 ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב 1992 בהם נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי כל דין ותוך כדי שמירה על טוהר המידות ועל עיקרון היעילות והחיסכון.
במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש הרשות, ,חברי מליאת המועצה ועובדי המועצה , כמו כן רשאי הוא לבדוק את הוועדים המקומיים, וכל תאגיד, מוסד, קרן, עמותה או גוף אשר הרשות משתתפת בתקציבם עד כדי עשירית מתקציב אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם, להלן גוף מבוקר.

המבקר יבדוק בין היתר:
האם פעולות המועצה נעשו על פי כל דין ובידי מי שהוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועיקרו היעילות והחיסכון.
את פעולות עובדי המועצה.
האם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועיקרון היעילות.
את הנהלת חשבונות המועצה ודרך החזקת כספיה ושמירת רכושה והחזקתו.
המבקר מקיים מעקב שוטף עם הגופים במועצה לוודא תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת במטרה לשפר וליעל את עבודת ותפקוד המועצה.
יכולת תפקוד הביקורת של המבקר מותנה בעצמאותו ובאי תלותו, לכן קבע המחוקק הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועל עצמאותו של המבקר ביניהם:
המבקר יקבע את תוכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו.
המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכת המבקר וועדת כספים ומועצת הרשות ידונו בהצעת התקציב כפי שהוגשה.
חובה למסור למבקר כל מסמך ו/או כל מידע או הסבר שידרוש לצורכי עבודתו ועל פי שיקול דעתו של המבקר.
למבקר תהיה גישה ישירה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת ו/או קיים אצל מי מנותני השירות למועצה.
קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של המועצה ולכל וועדה מוועדותיה.

הגשת דוח המבקר השנתי והטיפול בו:
אחת לשנה חייב המבקר להגיש דוח ביקורת שנתי מסכם לכל פעולותיו (עד ה-1 באפריל) על המבקר להגיש לראש המועצה דוח על הביקורת שערך, והעתק מדוח זה לוועדת הביקורת.
בתוך 3 חודשים על ראש המועצה להמציא הערותיו לדוח למבקר ולוועדת הביקורת,(עד ה-1 ביולי).
על וועדת הביקורת לדון בדוח המבקר והערות ראש המועצה בתוך חודשיים ( עד ה-1 בספטמבר). על המועצה לקיים דיון מיוחד על דוח המבקר וסיכומי וועדת הביקורת תוך חודשים מיום הגשת הדוח למועצה (עד ה-1 בנובמבר).
פרסום הדוח ברבים .
בנוסף יכול המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת הביקורת דוח שערך בכל עת שייראה לנכון או כאשר ראש המועצה או הוועדה דרשו ממנו לעשות כן.

דוחות ביקורת:

 

לסיכום:
כל פעולות המועצה האזורית והגופים האזוריים המבוקרים נתונות לביקורת מבקר המועצה, אשר בוחן את החוקיות, הסדירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות ביחס אליהן יחד עם זה, הביקורת אינה רק "כלב השמירה" של המערכות הציבוריות, אלא  שהיום הביקורת מהווה גם כלי ניהולי התורם את חלקו לקידום המערכות הציבוריות ושיפור השירות הציבורי וייעולו.

קבלת קהל במשרדי המועצה ובתיאום מראש או בדואר רגיל ואלקטרוני או בטלפון.


צור קשר

אייל גמליאל
מבקר המועצה
055-6675867

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 08/08/2023

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה