רשיון עסק

הסבר כללי

1. מהו רישיון לניהול עסק?

ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 כל עסק המוגדר כטעון בצו רישוי עסקים חייב  ברישיון לפתיחתו ולניהולו.


2. מי חייב ברשיון עסק?

עסק מכל סוג שהוא – המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי התשע"ג-2013 ) חייב ברישיון.
עסקים חייבים ברישיון: מסעדות, בתי קפה, אטליזים, חנויות ירקות, מזנונים, גלידה, ממתקים, מספרה ומכון יופי, מכון כושר, בתי מרקחת בתי מלאכה חדרי אירוח (מ-5 יחידות ומעלה) רפתות, תחנות דלק,מוסכים,בריכות שחייה ועוד.

מחובת רישוי עסקים פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב, מרפאות וכד'.
עסקים מתחום המסחר כגון מכירת בגדים והנעלה, צעצועים כלי בית וכלי כתיבה אינם חייבים ברישיון.


3. מה צריך לדעת כשמקימים או משנים עסק?

מידע מוקדם – לפני פתיחת עסק או שינויים בעסק
מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק לפני פתיחתו.

יש לברר, האם יש בעיות צפויות בקבלת הרישיון, אם למקום המבוקש יש תנאים מתאימים לניהול העסק הנדרש  והאם ניתן להקים את העסק בכתובת הנדרשת, ע"פ התוכניות והתכנון הקיים.
הוצאת רישיון העסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות  ודרישות רבות העולות כסף רב. 

מומלץ על כן לא לבצע צעדים בעלי משמעויות  כלכליות,  כולל שינויים בעסק קיים לפני שנבדק אם ניתן יהיה להוציא רישיון עסק .
ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך  עפ"י היתר הבניה או התוכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג"  מאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

יודגש כי לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו.


כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:

 • תוספת או צמצום שטח העסק.
 • שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
 • שינוי בבעלות - תוספת או יציאת שותף או העברת בעלות.

דע את זכויותיך

השגה (ערעור)
ניתנת לך אפשרות להגיש השגה לגורם מוסמך ארצי ולרשות, על סירוב למתן רישיון  או ביטול רישיון, או לגבי תנאים דרישות שלדעת המבקש אינם סבירים. ההשגה תוגש על גבי טופס 9.

ביטול רישיון:
ביטול רישיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית. פירוט הליך השימוע


דע את חובותיך

 • הצגת רישיון:
  החוק מחייב אותך להציג את רישיון העסק במקום בולט.
 • עמידה בדרישות הרישוי: 
  ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רישיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והנך צפוי לעונשים קבועים בחוק.
 • חידוש רישיון:
  עליך לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
 • זכות כניסה:
  החוק מאפשר לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק. מחובתך להתיר כניסה זו! 

 
מונחים ברישוי עסקים

ביטול רישיון:

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

בעל עסק:
לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד.
גורם מוסמך ארצי
כל אחד מאלה, לפי העניין:

 1. ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;
 2. המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;
 3. נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;
 4. המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.
   

היתר זמני:

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

 
מידע מוקדם:

מידע שמספקות היחידות לרישוי עסקים ברשויות המקומיות למבקשים להקים עסקים טעוני רישוי. במידע נכללים פרטים על:

 • סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים.
 • מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק.
 • בעיות רישוי צפויות.
 • חוקים ותקנות רלוונטיים.
 • צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד.
 • פרטים על נותני האישור הדרושים.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק.

רישיון עסק:

רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה. לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כעסקים טעוני רישוי.

שינוי בעלות:

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד.

תנאי הרישיון:

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים - תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה