מסמכים וטפסים להורדה

 1. בקשה לאישור תושב 
  בכדי להנפיק טופס אישור תושב יש למלא את שני המסמכים המצ"ב.
  יש לצרף:
  צילום ת.ז וספח של המבקש

  מכתב ממזכירות הישוב שאכן התושב מתגורר בישוב בו הוא מבקש את אישור התושבות.

  את המסמכים ניתן לשלוח למייל : gvia@arava.co.ilאו לפקס 08-6581487.
  ניתן גם  להגיע למחלקת הגבייה במועצה.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הגבייה: 

  חגית כלפון
  גביה
  08-6592213

 2. טופס השגה על מדידת נכס
  מיועד להגשת ערעור מצד מחזיק הנכס על גודל המבנה/הקרקע בגינם הוא מחויב.
  על מגיש ההשגה למלא הטופס ולצרף מסמכים להוכחת טענתו. במידה ויתברר כי  ההשגה אינה מוצדקת יחויב המערער בעלות של 250 ₪ בגין שכרו של המודד.

   

 3. טופס חילופי מחזיק בנכס
  מיועד להודעה למועצה על שינוי במחזיק הנכס על מנת שהמועצה תחייב את המחזיק החדש. על מגיש ההודעה למלא הטופס וכן להחתים את המחזיק הנכנס (החדש) כי הוא מאשר לחייב אותו בתשלום הארנונה.

 4. הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
  באמצעות טופס זה ניתן לשלם את חיובי הארנונה השוטפים ישירות דרך הבנק.
  תשלום באמצעות הוראת קבע מקנה הנחה של 2% מחיוב הארנונה השוטף.
  בכדי לשלם חשבון הארנונה באמצעות הוראת קבע, יש לחתום  על הטופס וכן לדאוג כי הבנק בו מתנהל חשבונך יחתום על האישור המצורף לטופס.

   

 5. הנחות
  א. הנחה על פי חוק "אזרחים ותיקים" לשנת 2018
  מיועד להגשת בקשה להנחה על פי חוק אזרחים ותיקים. ההנחה תוענק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע במשק. לטופס הבקשה יש לצרף צילום ת"ז וכן תצהיר מאושר ע"י עו"ד או אישור רו"ח בדבר גובה ההכנסות. את הבקשה יש לחדש מידי שנה.
  ב. הנחת "הורה יחיד"
  מיועד להגשת בקשה על פי חוק משפחות חד הוריות.
  ע"מ לקבל את ההנחה יש למלא את הטופס, לצרף צילום ת"ז + ספח. 
  להגיש את הבקשה במשרד הגביה במועצה.

  ג. בקשה להנחה למחזיק מבנה ריק
  מחזיק בבית מגורים (בלבד) רשאי להגיש בקשה להנחה מארנונה בגין אותו מבנה בנסיבות בהן אותו מבנה עומד ריק וללא שימוש (כגון במקרה של שיפוץ). 
  לא ניתן לבקש הנחה במקרה בו רק חלק מהנכס אינו בשימוש.  
  ההנחה בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, והיא ניתנת באופן חד פעמי לנכס. 
  לשם מימוש ההנחה יש לפנות באמצעות הטופס המצורף, להחתים את מרכז המשק / נציג הישוב ולהגישו במחלקת הגבייה במועצה.

  ד. בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
  ועדת ההנחות של המועצה מתכנסת אחת לשנה, ע"מ להחליט בבקשות להנחה בארנונה עקב מצב סוציואקונומי ("נזקק").
  על המבקש להגיש את הטופס המצ"ב וכן לצרף 3 תלושי שכר, תדפיסי בנק של 3 החודשים האחרונים ואישורים מביטוח לאומי או מסמכים אחרים המבססים את הבקשה.

 6. טפסים מבוקשים במיוחד:
  טופס הוראת קבע
  בקשה לאישור תושב


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!